Martes, 12 Decembro de 2017

Retribucións dos membros da corporación

Novo réxime de retribucións da corporación

O importe das retribucións brutas e o tempo mínimo de dedicación será o seguinte:

978

As retribucións percibiranse en doce mensualidades de igual contía, e levan aparellado os custes sociais correspondentes.

Consulta outra documentación: