Nesta páxina poden descargarse todas as instancias e solicitudes dispoñibles en formato dixital para a súa prensentación no concello.

  • Rexistro Xeral de entrada: nas oficinas municipais
    • Dirección: Avenida de Galicia nº 45, baixo
    • Horario de atención: de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

INSTANCIAS XERAIS

DESCARGAR PDF Instancia tipo

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de certificacións e informes

DESCARGA PDF Instancia de achega de documentación requierida

DESCARGAR PDF Instancia de autorización

OBRAS, SERVIZOS E MEDIO AMBIENTE

DESCARGAR PDF Instancia alta, baixa cambio de titularidad de suministro de auga – sumidoiro / Recollida de lixo

DESCARGAR PDF Instancia de solicitude de instalación de enganche de auga e sumidoiro

DESCARGAR PDF Instancia de xestión da biomasa

DESCARGAR PDF Instancia para o rexistro de animais de compañía e potencialmente perigosos

DESCARGAR PDF Instancia para a comunicación previa de obras

DESCARGAR PDF Instancia de solicitude de vao

FACENDA E PARTICIPACIÓN

DESCARGAR PDF Formulario de solicitude de datos catastrais polo titular catastral

DESCARGAR PDF Formulario de solicitude de datos catastrais por un representante do titular

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de fraccionamento de Imposto de Bens Inmobles (IBI)

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de devolución de impostos

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de liquidación do Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU – Plusvalía)

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de venda ambulante

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de cesión para uso de local municipal

PERSOAL

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de permisos e licenzas

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de vacacións

DESCARGA PDF Instancia de modificación de vacacións

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de admisión en procesos selectivos

URBANISMO

DESCARGAR PDF Instancia comunicación previa de obras

DESCARGAR PDF Instancia de solicitude de ocupación da vía pública

DESCARGAR PDF Instancia de solicitude de prórroga de licenza

PADRÓN

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de certificado e volante de empadronamento

DESCARGA PDF Autorización xenérica para trámites do padrón de habitantes

DESCARGA PDF Declaración responsable proxenitor para certificado ou volante empadroamento con resolución xudicial de garda e custodia

DESCARGA PDF Declaración responsable proxenitor para certificado ou volante empadroamento sen resolución xudicial de garda e custodia

MATRIMONIO

DESCARGA PDF Instancia de solicitude para a celebración de matrominio civil

ARQUIVO

DESCARGA PDF Instancia de solicitude de acceso á información do arquivo municipal