Mércores, 13 Novembro de 2019

Ordenanza fiscal núm. 29 reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectores e estacións de bombeo das augas residuais vertidas a rede de saneamento municipal en alta da zona norte da ria de Ares e sur da ria de Ferrol.