Xoves, 17 Outubro de 2019

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O DÍA 30.12.2010