Xoves, 12 Decembro de 2019

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O DIA 28 DE XANEIRO DE 2011