Domingo, 8 Decembro de 2019

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O DÍA 25 DE FEBREIRO DE 2011