Mércores, 22 Xaneiro de 2020

ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O DÍA 22.04.2013