Venres, 22 Novembro de 2019

Nova convocatoria de concesión de axudas/subvencións para a rehabilitación de vivendas e/ou edificios de vivendas

/ Xoves, 26/04/2018 - 13:58
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Extracto do acordo do 12 de abril de 2018 da Xunta de Goberno Local pola que se aproba unha nova convocatoria de axudas/subvencións para a rehabilitación de vivendas e/ou edificios de vivendas dentro das Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas, por procedemento de concurrencia competitiva.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Ley 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, publícase o extracto da nova convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index):

Establecerase un novo prazo de presentación de solicitudes de 40 días a contar dende a publicación desta convocatoria no BOP, por conducto da BDNS.

BOP da convocatoria:

Arquivo engadido: