Sábado, 14 Decembro de 2019

RESULTADO 3º EXERCICIO,BAREMACIÓN DE MÉRITOS E CALIFICACIÓN FINAL. PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS CONCELLO DE MUGARDOS 2018-CATEGORÍA PEÓN CONDUTOR Y PEÓN

/ Mércores, 20/06/2018 - 13:54

RESULTADO DO 3º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN, RESULTADO DA BAREMACIÓN DE MÉRITOS E CALIFICACIÓN FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2018-CATEGORÍA PEÓN CONDUTOR E PEÓN (ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

 

 1099