Venres, 28 Febreiro de 2020

Lista provisional das axudas ao ensino e transporte para o curso 2019/2020- 1ª convocatoria

/ Venres, 02/08/2019 - 14:18
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

O prazo de reclamacións é dende o 05/08/2019 ata o 09/08/2019, ámbolos dous inclusive.

Bases no BOP núm. 109 do 11/06/2019.
 
Oitava. Órganos competentes 8.1 Órganos de instrucción e resolución
 
…"Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, estas serán valoradas pola comisión avaliadora conforme aos criterios establecidos na base 6ª. Posteriormente publicarase no taboleiro de edictos do Concello unha lista provisional e abrirase un prazo de 5 días hábiles para a presentación de reclamacións. Transcorrido este prazo a Comisión emitirá unha proposta definitiva e de seguido será aprobada pola Alcaldía. De non existir reclamacións no prazo estipulado, a lista provisional elevarase a definitiva.
 
Notificaráselle a cada solicitante a concesión ou, se fora o caso, a denegación da súa solicitude e a causa desta. Ademais informaráselle do procedemento a seguir para obter a axuda (vale, listado de establecementos conveniados, etc.)”
 
Consulta a lista provisional: