Venres, 6 Decembro de 2019

Segunda convocatoria de axudas/subvencións para a rehabilitación de vivendas dentro dás áreas de rexeneración e renovación urbanas

/ Martes, 08/10/2019 - 14:07
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Descarga e consulta o BOP do 8 de outubro de 2019 no que se publica a convocatoria.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da nova convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións: http:/www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.
 
A noticia establecerase un novo prazo de presentación de solicitudes de quince (15) días hábiles a contar desde a publicación desta convocatoria no BOP, por conduto da BDNS.