CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL, DE TRES AUXILIARES DA POLICÍA LOCAL