Ordenanza fiscal nº 16 reguladora da taxa pola prestación do servizo de retirada, estancia, manutención e eutanasia de animais