Mércores, 26 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 4 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras

Data de publicación:
27/12/2013
Constitúe o feito impoñible a realización dentro co Concello de Mugardos de calquera construción, instalación ou obra para que se esixa obtención da correspondente licencia de obras ou urbanística, téñase obtido ou non dita licencia, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición da licencia ou a actividade de control corresponda a este Concello.