Luns, 16 Decembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 13 reguladora da taxa pola prestación dos servizos da escola infantil municipal “As Lagoas”

Data de publicación:
16/09/2013
Constitúe feito impoñible da taxa a prestación do servizo de escola infantil municipal, consistente en asistencia, comedor e outros servizos complementarios