Sábado, 14 Decembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 14 reguladora da taxa pola prestación de servizos deportivos, culturais e de lecer

Data de publicación:
20/06/2013
1.- Está constituído pola realización, por persoas físicas ou xurídicas, de actividades socioculturais, deportivas e recreativas tanto en instalacións municipais coma concertadas 2.- Aos efectos da aplicación da taxa, a obriga de contribuir nace dende o momento en que se formaliza a inscrición nunha actividade e até que remate a mesma, agás cando formalicen a súa baixa na actividade en cuestión nos termos establecidos nesta ordenanza. 3.- A baixa nunha actividade solicitarase no Rexistro Xeral do Concello e non eximirá do pagamento do período impositivo correspondente (día, mes ou cuadrimestre) á data de formalización da baixa.