Mércores, 11 Decembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 15 reguladora da taxa pola utilización do polideportivo municipal

Data de publicación:
18/06/2012
Constitúe o feito impoñible da taxa o uso do polideportivo municipal