Luns, 17 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 16 reguladora da taxa pola prestación do servizo de retirada, estancia, manutención e eutanasia de animais

Data de publicación:
13/04/2012
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade desenvolta con motivo da recollida, estancia, manutención e recoñecemento sanitario ou eutanasia - por solicitude do propietario ou por estaren abandonados - de cans, gatos e asimilados, así coma de cabalos, burros ou asimilados.