Xoves, 27 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 17 reguladora da taxa pola utilización de columnas, soportes de carteis e outras instalacións para a exhibición de anuncios

Data de publicación:
15/04/2012
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización de columnas, soportes de carteis e outras instalacións de propiedade municipal para fixar nelas anuncios ou mensaxes