Luns, 24 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 19, reguladora das contribucións especiais

Data de publicación:
23/11/2007
O feito impoñible das contribucións especiais estará constituído pola obtención, polo suxeito pasivo, dun beneficio ou dun aumento de valor dos seus bens, como consecuencia da realización de obras públicas ou do establecemento ou ampliación de servizos públicos, de carácter municipal, por este Concello.