Luns, 24 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 21 reguladora da taxa urbanística polo aproveitamento especial dos camiños e vías públicas municipais para o transporte de mercancías e materiais pesados

Data de publicación:
11/03/2010
Establécese a obrigación de solicitar ao Concello licencia municipal de aproveitamento para o transporte pesado de mercancías e materiais que necesiten utilizar os camiños municipais para o seu transporte dentro do termo municipal sempre que excedan de 25 toneladas.