Venres, 6 Decembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 22 reguladora da taxa pola prestación do servizo público do Complexo Acuático Municipal Ares-Mugardos e instalacións anexas

Data de publicación:
26/11/2012
Constitúe o feito impoñible da presente taxa a utilización das instalacións de Piscina Municipal e Ximnasio e prestación de servizos nas mesmas