Luns, 24 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 24 reguladora da taxa pola celebración de matrimonios civís

Data de publicación:
17/11/2011
1.- Será obxecto desta taxa o conxunto de servizos asociados as actuacións relativas a celebracións de matrimonios nas dependencias municipais do Concello de Mugardos, a utilizacións da instalación para a celebración e outras relacionadas coas anteriores. 2.- Non se inclúe nesta taxa nin a tramitación do expediente gobernativo previo ao matrimonio civil nin a expedición posterior do libro de familia