Mércores, 26 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 25 reguladora da taxa pola prestación do servizo do comedor escolar

Data de publicación:
20/10/2013
Constitúe feito impoñible ada taxa a prestación do servizo de comedor escolar municipal aos seus beneficiarios e beneficiarias mediante as comidas que no mesmo reciba o alumnado escolarizado no/s centro/s autorizado/s así como persoal docente e non docente dos mesmos.