Luns, 24 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 27 reguladora da taxa pola prestación do servizo contraincendios e salvamento

Data de publicación:
12/12/2013
Constitúe o feito impoñible da taxa, a prestación dos Servizos de extinción de incendios e salvamentos indicados nesta ordenanza.