Luns, 17 Febreiro de 2020

Ordenanza fiscal nº 3 reguladora do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica

Data de publicación:
31/12/2012
O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica grava a titularidade dos vehículos desta natureza, que sexan aptos para circular polas vías públicas, calqueira que sexa a súa clase e categoría.