Sábado, 14 Decembro de 2019

Ordenanza Fiscal nº 5 Reguladora do Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

Data de publicación:
31/12/2012
Modifícanse os artigos 4 e 5