Mércores, 11 Decembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa polo servizo de recollida do lixo

Data de publicación:
15/04/2012
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de recepción obrigatoria de recollida de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas ou de servizos.