Mércores, 11 Decembro de 2019

Ordenanza fiscal nº7 reguladora da taxa polo servizo de subministro de auga

Data de publicación:
15/11/2012
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal desenvolvida con motivo da distribución de auga potable a domicilio e o enganche de liñas á rede.