Venres, 15 Novembro de 2019

Ordenanza fiscal nº 9 reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos

Data de publicación:
08/07/2012
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitación de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes que entenda a Administración ou as autoridades municipais.